Protecția datelor cu caracter personal

Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. 


Vă informăm că respectăm Regulamentul UE pentru Protecţia Datelor. 

Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră la   Formularul de înscriere la instruire - MySMIS2014 Front Office sunt şi vor rămâne confidenţiale şi anonime.

Vă confirmăm că datele dumneavoastră sunt în siguranţă la MIPE.

Conform cerinţelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, MIPE va prelucra legal, în condiţii de siguranţă datele cu caracter personal pe care le furnizaţi despre dvs. în legătură cu scopul acestui chestionar. 

Scopul  Formularului de înscriere la instruire - MySMIS2014 Front Office: identificarea nevoii de instruire în ceea ce privește utilizarea sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014 atât la nivelul beneficiarilor cât și al utilizatorilor interni. Instruirile sunt gratuite, se desfășoară online și sunt înregistrate.

Contactarea în scopul colectării datelor prin intermediul acestui chestionar se poate face prin email, telefonic, whatsapp, facebook, alte reţele de socializare. 

Operator de date: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 1-1B, Victoria Office Intrarea Strada Menuetului nr. 7, sector 1, București, CUI/CIF 38918422, tel. 0372838500, e-mail contact.minister@mfe.gov.ro

Despre MIPE: La nivel european, banii dedicați finanțării proiectelor din statele-membre sunt defalcați pe 5 fonduri (Fondurile Structurale și de Investiții – FESI). Managementul fondurilor europene, în țara noastră, este asigurat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autorități de Management (AM). Acestea trebuie să urmeze o serie de reguli stricte pentru a se asigura că banii sunt cheltuiți transparent și responsabil. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are, așadar, rolul de a intermedia accesul românilor la fondurile europene nerambursabile. 

Date cu caracter personal prelucrate: prenume, nume, adresă, număr telefon, adresă e-mail.

Durata prelucrării: se întinde pe toată perioada de consimţământ. Durata de păstrare a documentelor care conţin date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


 Înainte de a începe completarea  Formularului de înscriere la instruire - MySMIS2014 Front Office, vă informăm că aveţi următoarele drepturi:

  • Dreptul de a obţine o confirmare din partea operatorului că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale.
  • Dreptul de acces la următoarele informaţii: solicitarea de informaţii cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le deţinem, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat şi cui au fost dezvăluite, dacă este cazul.
  • Dreptul la rectificarea datelor: solicitarea corectării şi/sau actualizării datelor cu caracter personal care nu sunt exacte.
  • Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”: puteţi obţine ştergerea datelor în cazul în care datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate ori sunt prelucrate în alt mod.
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării: solicitarea restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal, în situaţia în care contestaţi corectitudinea datelor dvs. pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea acestora sau nu mai avem nevoie de datele dvs., dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării: puteţi obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită unei situaţii speciale a dvs. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificaţi dacă doriţi ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării acestora de către noi.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, vom transfera datele cu caracter personal unui alt operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi dacă nu se încalcă prevederile legale.
  • Dreptul de a depune o plângere: în cazul unei suspiciuni de încălcare a legislaţiei în vigoare, plângeri referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Mai multe detalii despre protecţia datelor sunt disponibile la adresa de Internet: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro

Toate drepturile se exercită prin cerere scrisă, datată şi semnată, depusă la sediul MIPE sau transmisă la adresa contact.minister@mfe.gov.ro, cu excepţia dreptului de a depune o plângere la ANSPDCP, care se exercită prin cerere scrisă înaintată acesteia.